2003 - 2021

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
Aristotelio filosofijos struktūra M. Heideggerio mąstyme

Aivaras STEPUKONIS
Immanuelio Kanto atsakymas į klausimą „Kas yra Apšvieta?“

Rūta Marija VABALAITĖ
Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose

Rolandas BARTKUS
Nuo Buberio prie Pascalio: stabmeldystės pavojai ir Gyvojo Dievo veidas

Algirdas FEDIAJEVAS
Dievo mirties teologija kaip emancipacinis mąstymas

Gediminas MESONIS
Ar konstitucijai aktualūs Hegelio dialektikos dėsniai?

Gintaras KABELKA
Mokslo ir technikos revoliucijos interpretacijos Lietuvoje sovietmečiu

Vytautas RUBAVIČIUS
Civilizacijos daugiacentriame globalizuotame pasaulyje

Roman VASKO
Egzistencijos kilmės žemėje hipotezių harmonizavimo idėja:racionalumo pradžia – žmogus ir jo kalba

Saulius LILEIKIS
Jūrinės savivokos potencialas uždaro gamtos ciklo pasaulėvokoje

Igor KOROLYOV
Ekolingvistinės formos: natūraliosios ir socialinės dominantės

Aktualioji tema

Juozas VALČIUKAS
Teisė į akademinę laisvę ir jos samprata

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma, I d., kl. 79. Apie mąstymo galias, V–IX artikulai

Menas

Tapyba. Dailininkas Kazimieras Stabrauskas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Christopherio Alexanderio „trečioji teorija“

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Lietuvių kalba tarpukario teisėje

Oleh TYSHCHENKO
Nesantuokinio vaiko sąvoka naiviame pasaulyje: kalbos pažinimo ir etnokultūriniai aspektai

Rasa RAČIŪNAITĖ-PAUŽUOLIENĖ
Krikščioniškos šeimos pašaukimo vizija Jono Pauliaus II mokyme

Rimas SKINKAITIS
Moterų diakonystė – biblinė ir istorinė perspektyvos

Remigijus OŽELIS
Mariologija kunigo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos pamoksluose

Jaunųjų opusai

Kostas BILIŪNAS
Krinčino bažnyčia: fenomenologinis žvilgsnis į vėlyvojo baroko architektūrą

Indrė VITKUVIENĖ
Missio Inter Gentes migrantų pastoracijoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu