2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English      Į pradžią

Logos 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Už paramą leidžiant žurnalą dėkojame</b>

Pamokslininkų ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynui, skyrusiam 2000 eurų,

taip pat visiems tiems, kurie prisidėjo savo lėšomis.

LOGOS bendradarbiai ir skaitytojai

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Arūnas MICKEVIČIUS
H.-G. Gadameris: trys Aš–Tu santykio rūšys

Žilvinas VAREIKIS
Arvydo Šliogerio nihilistinė kultūros samprata

Dalia Marija STANČIENĖ
Tiesos transformacijos pasaulio žaismėje

Kastytis RUDOKAS
Retropriežastingumas civilizacijoje ir mieste. Neveiklumas kaip didžiausia žmogiškoji kūrybinė pastanga

Nataliia KOROLOVA
Lotyniški užrašai šiuolaikinio Europos miesto sociokultūrinėje erdvėje

Aktualioji tema

Eugenijus DANILEVIČIUS
Mokytojo pašaukimas–atsakas į šiuolaikinius kultūrinius globalizmo iššūkius

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma. I d. Traktatas apie kūrimą. 16 klausimas: „Apie tiesą“. 5–8 artikulai

Jonas SOLSBERIETIS
Jono Solsberiečio „Polikratikas” arba „Apie dvariškių pramogas ir filosofų užsiėmimus”. Antroji knyga, 10–13 skyriai

Menas

Grafika, tapyba. Dailininkas Mykolas Elvyras Andriolis

Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
Lietuvos istorijos epizodai M. E. Andriolio kūryboje

Kultūra

Pillė VELJATAGA
Nacionalinio savitumo raiška atlydžio laikotarpio lietuvių dailėje: folklorinis modernizmas grafikoje

Bin ZHANG
Virš slėnio skrendantis drakonas: M. K. Čiurlionio „Žalčio sonatos“ aptarimas

Oksana NIKA
Tekstinis Pranciškaus Skorinos Biblijos egzempliorių daugiasluoksniškumas XVI–XIX a., atsižvelgiant į jų paplitimą ir panaudojimą

Andi NURKIDAM
Islamo socialinės ir politinės lyderystės ypatumai „Balanipos“ karalystėje

Tetiana KOTS
Lingvofilosofinė būties samprata šiuolaikinės ukrainiečių žurnalistikos tekstuose

Irena DARGINAVIČIENĖ
Daugiakalbystė: kalba ir kultūrinė tapatybė

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byla M. Römerio dienoraščiuose. V dalis: grįžus į Lietuvą

Ahmad JAFAR
Politiniai ginčai, interesai ir vidaus politika islamiškųjų internatinių mokyklų teisėje

Jaunųjų opusai

Doszhan KALIYEV
Istorijos interpretacija ir Kazachstano tautos formavimasis: oficialioji istoriografija ir etniniai naratyvai

Dalia TRAŠKINAITĖ
Nauja architektūra saugomose teritorijose

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Rūta Bagdanavičiūtė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu