2003 - 2006

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Almantas SAMALAVIČIUS
Akademinės bendruomenės ir universiteto kultūros

Žibartas JACKŪNAS
„Semantinis posūkis“ ir jo raiška humanitariniame mąstyme

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Transcendentalijų teorijos metmenys Tomo Akviniečio metafizikoje

Dalia Marija STANČIENĖ
Pavojinga knyga arba Umberto Eco naujas požiūris į viduramžius

Tomas KAČERAUSKAS
Kalba ir kultūra

Loreta ANILIONYTĖ
I. Kanto etikos monologinis formalizmas

Rūta Marija VABALAITĖ
Įstatymų prigimties interpretacija Hegelio teisės filosofijoje

Vytis VALATKA
Pirmasis logikos amžius Lietuvoje: gnoseologinis universalijų teorijos lygmuo

Juozas ŽILIONIS
Laisvės link: dialogas su savimi skaitant Antaną Paškų

Aktualioji tema

David BANON
Brolybė ir substitucija. Juozapas ir jo broliai

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie blogį. I klausimas

Menas

Aleksandras VOZBINAS

Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vienos menotyros mokyklos formavimasis

Rūta MAŽEIKIENĖ
Dramos personažo rekonstrukcija šiuolaikiniame Lietuvos teatre

Valdas PRUSKUS
Nuosavybės ir klasinių santykių aiškinimas XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų darbuose

Lina KLUSAITĖ
Lietuvos dialoginio teatro apibrėžtis

Juozas Algimantas KRIKŠTOPAITIS
Iš žodžio ir vaizdo sąlyčio atsirandantis individualios raiškos tekstas

Egidijus MAŽINTAS
Mentalinė kontempliacija W. Shakespeare‘o dramoje

Jaunųjų opusai

Agnieška JUZEFOVIČ
Netiesioginės komunikacijos ypatybės II: žaidimas pseudonimais, aforizmais, metaforomis ir ironija

Andrius MARTINKUS
Bandymai spręsti žmonių solidarumo problemą rusų filosofijoje

Jelena SIMONOVA
Kalbos ir patirties plotmės simbolyje (pabaiga)

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net