2003 - 2006

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Edmundas ADOMONIS
Pastabos apie analitinių ir sintetinių teiginių perskyrą

Gražina MINIOTAITĖ
Moralinės tolerancijos samprata I. Kanto praktinėje filosofijoje

Loreta ANILIONYTĖ
Montaigne'is: moralinė XVI amžiaus išpažintis

Jonas BALČIUS
Antano Maceinos pedagoginės etikos filosofiniai pagrindai

Žibartas JACKŪNAS
Prasmė ir kontekstas kaip teorinis estetikos principas

Nijolė AUKŠTUOLYTĖ
Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas

Mindaugas BRIEDIS
"Stovėjimo ant ribos" metafora P. Tillicho sistemoje ir S. Kierkegaard'o religijos filosofijoje: gnosis ar pistis?

Tomas KIAUKA
Teologija ir sekuliarizacija. Apie teologijos prasmę ir vietą šiuolaikinėje visuomenėje

Kęstutis ŽEMAITIS
Pijaus XI konstitucija Lituanorum gente ir jos padariniai Lietuvai

Dalia Marija STANČIENĖ
Mošė Maimonidas: tarp intelekto ir Apreiškimo

Juozas ŽILIONIS
Humanizmo atspindžiai Šartro mokykloje<

Aktualioji tema

Pablo LÓPEZ LÓPEZ
Meilės kultūra ir meilė kultūrai

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie blogį. I klausimas, 2 artikulas

Menas

Rimantas DICHAVIČIUS. Fotografija

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Maxo Dvorako meno istorijos kaip dvasios istorijos koncepcija

Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Altorių probleminių tyrimų gairės. XVII - XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai

Laima ŠINKŪNAITĖ
Pasijinė Kristaus ikonografija Pažaislio kamaldulių vienuolyne

Egidijus MAŽINTAS
Taurioji Franzo Schuberto Dainų filosofija

Valdas PRUSKUS
Savivaldos samprata lietuvių katalikų intelektualų darbuose (XX a. pr.)

Jaunųjų opusai

Gintaras KABELKA
Racionalioji rekonstrukcija ir filosofijos istoriografija

Kęstutis ŠAPOKA
Jausmų modeliavimas, Aš reprezentacijos šiuolaikiniame vaizduojamajame mene: socialinės psichologijos aspektas

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net