2003 - 2006

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Jonas BALČIUS
Antano Maceinos pedagoginės etikos filosofiniai pagrindai (pabaiga)

Faustas JONČYS
Profesoriaus Prano Dovydaičio mokslinio palikimo bruožai

Tomas KAČERAUSKAS
Apie modernybę, beprotybę ir humanizmą

Arvydas LIEPUONIUS
A. Schopenhaueris: elgsena su pačiu savimi kaip dvasinės psichologijos paradigma

Stasys MOSTAUSKIS
Schopenhaueris - apie estetinę patirtį

Zigmas KAIRAITIS
Glokalizacijos procesas ir geoinformacinis pasaulėvaizdis

Dalia Marija STANČIENĖ
Kalno pamokslas Aurelijaus Augustino ir Tomo Akviniečio etikoje

Tomas KIAUKA
Teologija ir sekuliarizacija. Apie teologijos prasmę ir vietą šiuolaikinėje visuomenėje (pabaiga)

Juozas ŽILIONIS
Origenas: pasaulis ir savęs pažinimas

Aktualioji tema

Eglė ALEKNAITĖ
Šamanizmas ir neošamanizmas: lyginimo galimybės ir supratimo problematika

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie blogį. I klausimas

Menas

Arvydas KAŽDAILIS. Grafika

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Maxo Dvorako meno istorijos kaip dvasios istorijos koncepcija (pabaiga)

Romualdas DULSKIS
Hesychazmo idėjos šv. Andriejaus Rubliovo kūryboje

Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Altorių probleminių tyrimų gairės. XVII - XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai (pabaiga)

Aušra VASILIAUSKIENĖ
Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje

Kęstutis ŽEMAITIS
Vyskupas Juozas Oleka (Hollak), jo genealogija, pašaukimas ir paskutinė valia

Odeta ŽUKAUSKIENĖ
Jurgio Baltrušaičio intelektualinės biografijos vingiai

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ
Tautiškos sąmonės brandos galimybių ieškojimas (M. K. Čiurlionio atvejo analizė)

Jaunųjų opusai

Mindaugas KUBILIUS
Justino Kankinio filosofinė prisikėlimo samprata

Tomas SAULIUS
Dialektika Platono ir Kanto filosofijoje

Evaldas JUOZELIS
Tikrovė ir ideologija: S. Žižek, R. Rorty

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Žmogiškosios būties tragizmas Schopenhauerio ir Nietzsche's etinėse koncepcijose

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net