2003 - 2008

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Jonas BALČIUS
Dorovinė ir soterologinė kančios prasmė Antano Maceinos filosofijoje (pabaiga)

Edmundas ADOMONIS
Mokslinis tyrimas kaip dėsningumų paieška

Arvydas RAMONAS
Humanistinio ateizmo drama: Ludwigas Feuerbachas ir Friedrichas Nietzsche

Mindaugas BRIEDIS
Logos ir Theos: ontologinis protas ir apreiškimas

Tomas KAČERAUSKAS
Laikas ir erdvė: Aristotelis, Kantas, Heideggeris

Dalia Marija STANČIENĖ
Ankstyvoji scholastika: kultūros dimensijos

Juozas ŽILIONIS
Meisteris Johannas Eckhartas: būties kilnumas ir didžiadvasiškas nusižeminimas

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Demografinė krizė ir Lietuvos likimas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vienožinskio kūrybos fenomenas

Justinas VIENOŽINSKIS.
Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų architektūros estetika: vāstuśāstros ir jų problemų laukas

Rimantas BALSYS
Lietuvių vedybų, šeimos vaisingumo, seksualinių santykių dievybių autentiškumo klausimu

Egidijus MAŽINTAS
Skulptoriaus Vinco Grybo refleksija į prancūziškojo (1925 -1928) laikotarpio dvasią

Valdas PRUSKUS
XIX a. Vakarų Europos socialinės katalikybės idėjų atgarsiai Motiejaus Valančiaus socialinėje sampratoje

Kęstutis ŽEMAITIS
Liturginės apeigos ir privačios maldingos praktikos Šunskuose XIX amžiuje

Vilija TARGAMADZĖ
Alternatyvios bendrojo lavinimo mokyklos samprotavimo erdvės ir kriterijų brėžtis

Jaunųjų opusai

Evaldas JUOZELIS
Kas yra antišvietimas?

Indrė ŠURKUTĖ
Kalno palaiminimų skulptūrinės kompozicijos Vilniaus šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Kęstutis ŠAPOKA
Tradicinės etikos sampratos transformacijos dailės terapijos ir psichoterapijos diskursuose

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net