2003 - 2008

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Jonas BALČIUS
Dorovinio asmenybės ugdymo filosofiniai aspektai

Mindaugas BRIEDIS
Logos ir Theos: ontologinis protas ir apreiškimas (pabaiga)

Tomas KAČERAUSKAS
Biografija ir politinė kova

Valdas JASKŪNAS
Regionistika kaip teritoriškumo ir globalumo analizė

Juozas ŽILIONIS
Semantinės logikos ištakos: Anzelmo Kenterberiečio De grammatico

Dalia Marija STANČIENĖ
Scholastinė teologija: pasaulio sukūrimas pagal Petrą Lombardą

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Akviniečio ir Avicebrono disputo dėl paprastųjų substancijų sandaros teo-filosofinis pamatas

Loreta POŠKAITĖ
Tradicinė kinų religija: vienybė įvairovėje ar pliuralistiškumas?

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Demografinė krizė ir Lietuvos likimas (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas (tęsinys)

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Antano Samuolio tapybinė ekspresija

Antanas SAMUOLIS.
Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų tradicinės estetikos teorinės ir praktinės prielaidos

Almantas SAMALAVIČIUS
Kultūros kritika tarpukario Lieuvoje: Julijonas Lindė-Dobilas

Valdas PRUSKUS
XIX a. Vakarų Europos socialinės katalikybės idėjų atgarsiai Motiejaus Valančiaus socialinėje sampratoje (pabaiga)

Jaunųjų opusai

Edita ŠEDBARAITĖ
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios skliautų sienų tapybos plastinė raiška ir ikonografija

Mindaugas KUBILIUS
Krikščioniškosios tiesos universalumas Justino Kankinio raštuose

Marius ABLAČINSKAS
J. Habermaso komunikacinio veiksmo teorija: idealią demokratiją užtikrinančių priemonių paieškos

Indrė ŠURKUTĖ
Kalno palaiminimų skulptūrinės kompozicijos Vilniaus šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje (tęsinys)

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Gyvenimo apologija Nietzsches filosofijoje

Auksė KAPOČIŪTĖ
Meno formų ir simbolių difuzija kaip XX a. menotyros transformacijų pažinimo raktas

Recenzija

Laura JUNUTYTĖ
Filosofų dialogas su rašytojais

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net