2003 - 2008

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Arvydas RAMONAS
Kryžiaus teologija: J. Moltmannas, H. U. Von Balthasaras (pabaiga)

Antanas ANDRIJAUSKAS
Bergsono "pozityviosios" metafizikos santykiai su Vakarų mąstymo tradicija

Žibartas JACKŪNAS
Patyrimas, patirtis ir supratimas

Edmundas ADOMONIS
Pastabos apie konceptualinių priemonių vertinimą

Dalia Marija STANČIENĖ
Valios laisvės koncepcija Bernardo Klerviečio traktate Apie malonę ir laisvąjį sprendimą

Juozas ŽILIONIS
Hugonas Senviktorietis: nuo septynių menų kontempliacijos link

Tomas KAČERAUSKAS
Modernybės pabaiga: Hegelis ir egzistencinė fenomenologija

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Teisės vaidmuo išsaugant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas (tęsinys)

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Chaimo Soutine'o tapyba L'école de Paris aplinkoje

Chaimas SOUTINE'AS.
Tapyba

Kultūra

Vilija TARGAMADZĖ
Projekcinės pedagogikos eskizo brėžtis

Kęstutis ŽEMAITIS
Šunskų parapijos statusą lėmę veiksniai

Almantas SAMALAVIČIUS
Ivano Illicho idėjų archeologija (tęsinys)

Jaunųjų opusai

Edita ŠEDBARAITĖ
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios skliautų sienų tapybos plastinė raiška ir ikonografija (pabaiga)

Mindaugas KUBILIUS
Krikščioniškosios tiesos universalumas Justino Kankinio raštuose (pabaiga)

Darius KLIBAVIČIUS
Esė kaip filosofinio diskurso forma: M. de Montaigne vs. F. Bacon (pabaiga)

Agnieška JUZEFOVIČ
Tuštumos problematika Heideggerio filosofijoje: komparatyvistinė analizė

Kęstutis ŠAPOKA
Egzistencinis psichopatologijos sampratos kontekstualumas antipsichiatrijos sąjūdyje ir humanistinėje psichologijoje

Ingeborga JŪRA
Wuwei principas ir meditatyvumas vėlyvojoje Algimanto Švėgždos kūryboje

Valdas SELENIS
Nepriklausomos Lietuvos (1918 -1940 m.) istorikų ideologinės pažiūros

Recenzija

Elina NAUJOKAITIENĖ
Prancūzų komparatyvistinės menotyros metamorfozės (Originalių įžvalgų ir minčių kupinas pasaulis)

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net