2003 - 2008

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Pro memoria

Netekome Leonardos Jekentaitės

Mokslinė mintis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Bergsono "pozityviosios" metafizikos santykiai su Vakarų mąstymo tradicija (pabaiga)

Tomas KAČERAUSKAS
Sensus hermeneutika: prasmė, jutimai, nuostata, protas, sakinys, supratimas

Loreta ANILIONYTĖ
Asmenybė Maxo Schelerio aksiologijoje

Jonas BALČIUS
Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose

Valdas PRUSKUS
Antanas Maceina: rasizmas ir tautinės mažumos valstybėje

Algirdas DEGUTIS
Liberaliosios pasaulėžiūros aporijos

Gražina MINIOTAITĖ
Teisingumas prieš teisėtumą: pilietinio nepaklusnumo teorija ir liberalizmo filosofija

Vytis VALATKA
Įstatymų funkcijos interpretacija M. P. Foucault teisės filosofijoje

Dalia Marija STANČIENĖ
Jonas Solsberietis apie politinę filosofiją ir filosofijos istoriją

Juozas ŽILIONIS
XII a. mistikos ir dialektikos sandūra: Bernardas Klervietis ir Petras Abelaras

Agnė BUDRIŪNAITĖ
Mistinės patirties tyrinėjimo galimybės

Aktualioji tema

Krescencijus Antanas STOŠKUS
Ištvermės strategijos

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas (tęsinys)

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Neemijos Arbit Blato kūrybos stilistinės metamorfozės

Neemija Arbit BLATAS.
Tapyba

Kultūra

Almantas SAMALAVIČIUS
Ivano Illicho idėjų archeologija (pabaiga)

Alfonsas MOTUZAS
Trijų Kryžių kalno muzika: kaimynų ar vietos tradicija?

Laima ŠINKŪNAITĖ
Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys

Jaunųjų opusai

Tomas DAUKŠA
Kaip gimsta nauja moksle? (Feyerabendo mokslo filosofijos požiūriu)

Agnieška JUZEFOVIČ
Tuštumos problematika Heideggerio filosofijoje: komparatyvistinė analizė (pabaiga)

Ingeborga JŪRA
Wuwei principas ir meditatyvumas vėlyvojoje Algimanto Švėgždos kūryboje (pabaiga)

Valdas SELENIS
Nepriklausomos Lietuvos (1918 -1940 m.) istorikų ideologinės pažiūros (pabaiga)

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net