2003 - 2009

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Bronislovas KUZMICKAS
Humanistinės psichoanalizės žvilgsniu (psichoanalitinë filosofija Leonardos Jekentaitės kūrybinėje veikloje)

Vytis VALATKA
Pamirštoji kinikų mokykla: etinis intelektualizmas

Gediminas MESONIS
Konstitucijos hermeneutika: teisės ir filosofijos sintezė

Algirdas DEGUTIS
Liberaliosios pasaulėžiūros aporijos (pabaiga)

Gražina MINIOTAITĖ
Teisingumas prieš teisėtumą: pilietinio nepaklusnumo teorija ir liberalizmo filosofija (pabaiga)

Agnė BUDRIŪNAITĖ
Mistinės patirties tyrinėjimo galimybės (pabaiga)

Jonas BALČIUS
Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose (tęsinys)

Gintaras KABELKA
Problemų istorijos metodologija Lietuvoje

Juozas ŽILIONIS
Saliamonas Ibn Gabirolis: Fons vitae versmė

Dalia Marija STANČIENĖ
Mošė Maimonidas: etika - sielos gydytoja

Aktualioji tema

Algimantas LIEKIS
Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas (pabaiga)

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Lasaro Segallo egzotiškų vaizdinių pasaulis

Lasaras SEGALLAS
Tapyba

Kultūra

Laima ŠINKŪNAITĖ
Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys (tęsinys)

Egidijus MAŽINTAS
Kūrybiniai ir humanistiniai idealai V. Boguslavskio (1757 - 1829) teatro filosofijoje (Vilniaus miesto teatre)

Almantas SAMALAVIČIUS
Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika

Audrius BEINORIUS
Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos

Violeta VAICEKAUSKIENĖ
Sistemų teorijos integravimas į socialinio darbo veiklą

Jaunųjų opusai

Justas MOTIEJŪNAS
Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis

Agnieška JUZEFOVIČ
Principinis fenomenologijos neužbaigtumas, atvirumas ir tuštuma

Jovilė BAREVIČIŪTĖ
Platono ontologija kaip J. Baudrillard'o medijų filosofijos metodologinė prielaida

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Dabartinio Irano vieta globalioje geopolitinių galių sistemoje: komparatyvistinė analizė

Recenzija

Jonas BALČIUS
Monografija apie pajautą, meniškumą ir teorines estetikos prielaidas

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net