2003 - 2009

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Bronislovas KUZMICKAS
Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija)

Jonas BALČIUS
Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose (pabaiga)

Vytis VALATKA
Kinikų etika: maištas prieš antikinę moralę

Tomas SODEIKA
Tylos sėja: Thomas Mertonas

Krescencijus Antanas STOŠKUS
Identifikacija prieš prisisavinimą?

Gintaras KABELKA
Problemų istorijos metodologija Lietuvoje (pabaiga)

Juozas ŽILIONIS
Avicenna: sielos anatomija

Dalia Marija STANČIENĖ
Arabiškasis Ibn Rušdo peripatetizmas

Tomas KAČERAUSKAS
Istorinis vaizdijimas: išmonė ar tikrovė?

Aktualioji tema

Algimantas LIEKIS
Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Teologijos suma II-II

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Michaelio Kikoine'o tapybinės poetikos savitumas

Michaelis KIKOINE'AS
Tapyba

Kultūra

Laima ŠINKŪNAITĖ
Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys (pabaiga)

Valdas PRUSKUS
Gyvosios dvasios sąjūdis tarpukario Lietuvoje

Rimantas BALSYS
Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu

Jūratė GRIGAITIENĖ
Žaidimas ir teatras: sąsajos ir skirtumai

Egidijus MAŽINTAS
Kūrybiniai ir humanistiniai idealai V. Boguslavskio (1757–1829) teatro filosofijoje (Vilniaus miesto teatre) (pabaiga)

Almantas SAMALAVIČIUS
Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika (tęsinys)

Audrius BEINORIUS
Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos (tęsinys)

Jaunųjų opusai

Justas MOTIEJŪNAS
Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis (tęsinys)

Jovilė BAREVIČIŪTĖ
Platono ontologija kaip J. Baudrillard'o medijų filosofijos metodologinė prielaida (pabaiga)

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Dabartinio Irano geopolitinis kodas: santykių su globaliais ir regioniniais galios centrais lyginamoji analizė

Martynas PETRIKAS
Lietuvių teatro (kontra)mitas satyrinėje tarpukario spaudoje

Ingrida VELIUTĖ
Estetikos paieškos moderniųjų laikų fortifikacijoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net