2003 - 2009

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Pro memoria

Romanas Plečkaitis (1933 - 2009)

Mokslinė mintis

Bronislovas KUZMICKAS
Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija) (pabaiga)

Mindaugas BRIEDIS
Teologija kaip scientia practica: hermeneutika ir etika

Vytis VALATKA
Kinikų etinis maištas: skurdo apologija, idealizacija ir ideologizacija

Stepas TUNAITIS
Sueitis su ikikritine I. Kanto filosofija Ap-švietos Lietuvoje - versijos ir kontroversijos

Dalius VILIŪNAS
Res admirabilae: lietuviškoji ikikritinės I. Kanto filosofijos recepcija

Dalia Marija STANČIENĖ
Ibn Rušdas apie pasaulio amžinumą ir intelekto vienovę

Juozas ŽILIONIS
Avicenna: mąstant suvokti save

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Metafizikos onus probandi

Agnieška JUZEFOVIČ
Daoistinės sąmonės specifika: neapibrėžtos, neveiklios, tuščios sąmonės fenomenologija

Aktualioji tema

Charles RIDOUX
Apsilankymai pas Pasaulio karalių: Joinville'is, Thomas de Cantimpré, Ossendowskis, Hiltonas, Roerichas ir Čiurlionis

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 1-3 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Skulptūrinis Arūno Sakalausko dialogas su Lietuvos kultūros istorija

Arūnas SAKALAUSKAS
Skulptūra

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Specifiniai Indijos tradicinės estetikos bruožai

Almantas SAMALAVIČIUS
Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika (pabaiga)

Valdas PRUSKUS
Gyvosios dvasios sąjūdis tarpukario Lietuvoje (pabaiga)

Rimantas BALSYS
Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu(pabaiga)

Jūratė GRIGAITIENĖ
Žaidimas ir teatras: sąsajos ir skirtumai (pabaiga)

Audrius BEINORIUS
Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos (pabaiga)

Jaunųjų opusai

Justas MOTIEJŪNAS
Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis (pabaiga)

Ingrida VELIUTĖ
Estetikos paieškos moderniųjų laikų fortifikacijoje (pabaiga)

Raimondas KAZLAUSKAS
Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje

Jurgita IMBRASAITĖ
Apie "Ne-Noro etiką" arba apie tai, kur baigiasi etika

Dainius SOBECKIS
Atsižadėti ≠ išsižadėti

Raimonda NORKUTĖ
Angelų sąlytis su sielomis kelionėje anapusybėn Lietuvos sakralinėje dailėje

Recenzija

Andrius SPRINDŽIŪNAS
Monografija apie tautinį tapatumą ir lietuvių savimonės bruožus

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net