2003 - 2010

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Dalius VILIŪNAS
Res admirabilae: lietuviškoji ikikritinės I. Kanto filosofijos recepcija (pabaiga)

Gintaras KABELKA
Lietuvos filosofijos istoriografijos bruožai (pabaiga)

Agnė BUDRIŪNAITĖ
Tikėjimo riteris – tarp egzistencializmo ir misticizmo (pabaiga)

Vytis VALATKA
Keistoji kinikų logika: prieštaravimo, netiesos ir apibrėžimo negalimumas

Nijolė AUKŠTUOLYTĖ
Tinkamo pasaulio reprezentavimo problema Ludwigo Wittgensteino filosofijoje

Algis UŽDAVINYS
Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (tęsinys)

Dalia Marija STANČIENĖ
Hanso Jono socialinė etika: atsakomybės principas

Juozas ŽILIONIS
Porfirijas ir jo komentatorius Dovydas Nenugalimasis (Anacht)

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Metafizikos onus probandi (tęsinys)

Povilas ALEKSANDRAVIČIUS
Viduramžių ontologijos „Destrukcija“ (Destruktion) Heideggerio paskaitose Pamatinės Fenomenologijos Problemos (1927)

Raimondas KAZLAUSKAS
Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis graikų poliui

Aktualioji tema

Saulenė PUČILIAUSKAITĖ
Filosofinis etiudas apie moters sprendimo gelmę

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 10–15 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Melancholijos ir būties tragizmo atspindžiai M. Bando tapyboje

Maksas BANDAS
Menas

Kultūra

Valdas PRUSKUS
Enciklika "Rerum novarum": percepcijos Lenkijoje ir Lietuvoje ypatumai ir atsako raiška

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų estetika Kāmos ir Tantros energetiniame lauke

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Muziejinis vandalizmas ir jo recepcija Lietuvoje: "Danajos" atvejas (pabaiga)

Daiva TAMOŠAITYTĖ
Sri Aurobindo nacionalinė idėja ir revoliucinė veikla Bengalijoje

Jaunųjų opusai

Eglė ALEKNAITĖ
Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų kontekstas (pabaiga)

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Romantikų meno filosofijos įnašas į sinestezijos teoriją (pabaiga)

Lina KLUSAITĖ
Dialoginis ir monologinis teatro modelis Lietuvos teatro ideologinėje perspektyvoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net