2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Algis UŽDAVINYS
Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (pabaiga)

Antanas ANDRIJAUSKAS
Sartre’o egzistencinės ontologijos principai

Juha RÄIKKÄ
Tiriamoji žurnalistika, sąmokslo teorijos ir etika

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Moteriškojo prado vaidmuo Nikolajaus Berdiajevo filosofinėje kūryboje (pabaiga)

Bronislovas KUZMICKAS
Daugiakultūriškumas ir kai kurios tapatumo problemos

Algirdas DEGUTIS
Kaip galima liberalizmo tironija

Mindaugas BRIEDIS
Dvasinis įvaikinimas ir dovanos krikščioniškoje epistemologijoje ir etikoje

Aivaras STEPUKONIS
Nepadoriosios Sigmundo Freudo mintys: psichoanalizės gimimas

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Penktasis Dievo buvimo įrodymas ir jo kritika

Juozas ŽILIONIS
Egidijus Romietis: valdymo ir asmenybės ugdymo koncepcija

Dalia Marija STANČIENĖ
Scholastų polemika apie formų pliuralizmą ir Neturtą dvasioje

Rūta Marija VABALAITĖ
Blogis, gėris ir laisvė geriausiame iš galimų pasaulyje

Aktualioji tema

Saulius LILEIKIS
Prel. Mykolas Krupavičius – nepriklausomos Lietuvos kūrėjas ir gynėjas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. 22–25 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Antano Gudaičio ekspresyvumas kaip modernios lietuvių tautinės tapybos mokyklos raidos reiškinys

Antanas GUDAITIS
Tapyba

Kultūra

Rimantas BALSYS
Dėl 1249 metų Kristburgo sutartyje minimų „tilussones vel ligaschones“

Almantas SAMALAVIČIUS
Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs

Saulius KETURAKIS
Literatūra kaip medijų sistema arba kas yra medija Mariui Katiliškiui?

Aleksandras KRASNOVAS
Įtarumo hermeneutika ir interpretacijos pagrįstumas

Jaunųjų opusai

Lina KLUSAITĖ
Dialoginis ir monologinis teatro modelis Lietuvos teatro ideologinėje perspektyvoje (pabaiga)

Dainius SOBECKIS
Predestinacija asmens būtyje

Asta VALIUKAITĖ
Bibliniai įvaizdžiai šiuolaikiniame Lietuvos teatre: imitacija, transformacija, deformacija

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net