2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Bronislovas KUZMICKAS
Tradicija ir inovacija modernybės Ir postmodernybės požiūriu

Gediminas MESONIS
Teisinio diskurso dialektika (pabaiga)

Povilas ALEKSANDRAVIČIUS
Heideggerio jaunystės filosofija: nuo amžinybės garbinimo iki laiko suabsoliutinimo (pabaiga)

Donatas BRANDIŠAUSKAS
Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) oročėnų-evenkų atvejo komparatyvinė studija

Arvydas LIEPUONIUS
Šešėlinė ugdymo pusė: psichoanalitinės pedagogikos praktikų nūdienos galimybės

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Avempace: arabų laisvamanio laiptai į dangų

Dalia Marija STANČIENĖ
Albertas Didysis ir filosofijos cenzūra

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės vienybės idėja (pabaiga)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 42–45 skyriai

Menas

Žibuntas MIKŠYS.
Grafika

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų poetikos raida: Vamana ir Radžasekhara

Alfonsas MOTUZAS
Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus Kelio (Kalnų) giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

Dainius SOBECKIS
Leonardo Andriekaus tapatybės klausimas: Išeivis, tremtinys ar pabėgėlis?

Tomas KAČERAUSKAS
Šeima tarp bendrijos ir individo

Valdas PRUSKUS
Kompetencijų vaidmuo sprendžiant tarpkultūrinius konfliktus

Jaunųjų opusai

Indrė ŠURKUTĖ
Šv. Antano Paduviečio ikonografija Lietuvos baroko dailėje (pabaiga)

Mantas RADŽVILAS
Politinės filosofijos modernizacija kaip žinojimo sistemų kaita: teorinio modelio ir gyvenamojo pasaulio inversijos logika (tęsinys)

Evaldas JUOZELIS
Postmoderniosios mokslo filosofijos politika: D. Ginevas prieš J. Rouse’ą

Virginijus GUSTAS
Kelios paralelės tarp Alphonso Lingio ir Martino Heideggerio filosofijų, arba patirties artikuliacijos vyksmas

Margarita POŠKUTĖ
Kas yra tauta: vedlio misija istorijoj

Jūratė SABAŠINSKAITĖ
Techninės pažangos bei politinės santvarkos neįvertinimo pasekmės laisvai tapatybei

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net