2003 - 2012

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Pro Memoria

Tėvas Abelardo Lobato OP (1925 01 20–2012 05 18)

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Faidonas: filosofavimo subjekto demarkavimo problema

Vytis VALATKA
Metaloginis lygmuo Jokūbo Ortizo logikos paskaitose: tarp tomizmo ir okamizmo

Rūta Marija VABALAITĖ
Socialinės filosofijos disciplinos fragmentai Lietuvoje

Marius GRIGONIS
Argumento už ontinį asmenų paprastumą kritinė analizė

Julius VAITKEVIČIUS
Prado energijos sampratos interpretacija klasikinio daoizmo tekstuose „Guanzi“ ir „Geltonojo imperatoriaus vidinis kanonas“

Tomas KIAUKA
Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais

Aktualioji tema

Rimas SKINKAITIS
Jėzaus asmuo skirtingų kultūrų kristologijose

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis . Trečioji knyga . Apvaizda . 61–64 skyriai

Menas

Agnė NARUŠYTĖ
Laiko paradoksas Alvydo Lukio „fotodaiktuose“

Alvydas LUKYS. Fotografija

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų miniatiūrinės tapybos sklaida islamizacijos laikotarpiu (pabaiga)

Almantas SAMALAVIČIUS
,,Vietos dvasia“ Christiano Norberg-Schulzo architektūros fenomenologijoje

Eligijus DZEŽULSKIS-DUONYS
Demokratijos tapatumo problema: daugumos neveiksnumas

Valdas PRUSKUS
Politika kaip veiklos būdas ir žaidimas: panašumai ir skirtumai

Alfonsas MOTUZAS
Seinų vyskupijos dvasininkijos indėlis į Graudžių verksmų sklaidą Lietuvoje

Dainius SOBECKIS
Mirtis kaip amžinybės projekcija Leonardo Andriekaus poezijoje

Agnieška JUZEFOVIČ
Tarpkultūrinė komunikacija: Rytų Azijos dailės poveikis ir fenomenologinių idėjų sklaida postimpresionizmo estetikoje

Valdas JASKŪNAS
Tarpdisciplininis pažinimas ir regionistikos studijos: pastabos apie regionistinius Lituanistikos programos aspektus

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos simbolizmo mene

Jaunųjų opusai

Povilas SENŪTA
Marksistinė ideologijos kritikos kritika

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net