2003 - 2014

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje

Lina VIDAUSKYTĖ
Elementorius ir fotografija: vizualumo pratybos

Vytis VALATKA
Pirmasis filosofinio ugdymo Lietuvoje etapas: tarp scholastikos ir naujojo mokslo

Loreta POŠKAITĖ
Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) ir Giulio Aleni religijų dialoge: žmogaus kūno samprata krikščionybėje ir konfucianizme

Gediminas MESONIS
Konstitucinis valstybės ir Bažnyčios atskyrimo principas: socialinės taikos metodologija

Aktualioji tema

Kęstutis ŠAPOKA
Keletas metodologinių štrichų pastarojo dvidešimtmečio šiuolaikinei Lietuvos dailės istorijai (socialiniu instituciniu aspektu)

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 86–87 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Erdvės ir kaligrafizmo triumfas Prano Gailiaus lyrinėje abstrakcijoje

Pranas GAILIUS. Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Nathalie Heinich meno sociologija

Jūratė LANDSBERGYTĖ
Archetipas muzikologijos akiratyje

Aušra VASILIAUSKIENĖ
Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų plitimas xvii–xviii a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Dainius SOBECKIS
Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ
Visybiška asmenybė ir jos vieta sociume

Valdas PRUSKUS
Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste (pabaiga)

Jaunųjų opusai

Tautvydas VĖŽELIS
Žmogaus (da-sein) esmės samprata Heideggerio laiške Apie humanizmą

Juozas VALČIUKAS
Konstitucionalizmo samprata islamo teisės tradicijoje

Žilvinas VAREIKIS
Meniniai ir psichologiniai įsijautimo teorijos aspektai

Kastytis RUDOKAS
Viešosios miestų erdvės paradigmos kaita posovietinėje Lietuvoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net