2003 - 2015

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Nerijus STASIULIS
Kūrybos visuomenė Lietuvoje. Kūrybos visuomenės vizija ir gairės

Rūta Marija VABALAITĖ
Nietzsche’s filosofijos recepcija paskutiniųjų prieškario ir karo metų Lietuvoje

Lina VIDAUSKYTĖ
Verba volant, scripta manent: Jacques’as Derrida ir tipografinė sekuliarizacija

Nerijus ČEPULIS
Techninė anestezija, aparatas, žaidimas

Saulius KETURAKIS
Hipertekstas arba epas apie avariją ir sumaištį

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas

Lina ŠULCIENĖ
Disciplina arcani ankstyvosiose sirų ir Egipto krikščionių bendruomenėse

Vytis VALATKA
Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija?

Audrius BEINORIUS
Žydų (savi)reprezentacija ir recepcija kolonijinėje Indijoje

Aktualioji tema

Tautvydas VĖŽELIS
Čiabūties regionai Martino Heideggerio veikale Būtis ir laikas (pabaiga)

Klasika

Grigalius NYSIETIS
Homilijos apie palaiminimus. Pirmoji ir antroji homilijos

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 104–106 skyriai

Menas

Vytautas Kasiulis. Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje

Vytautas LEVANDAUSKAS
Lietuvos sakralinės architektūros tyrėja Algė Jankevičienė

Asta BALČIŪNIENĖ
Vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ kalba kaip regioninės ir etninės tapatybės ženklas

Aelita SKARBALIENĖ
Lyderystė, autoritetas ir moralinės vertybės postmodernizmo kontekste

Tomas PABEDINSKAS
Fotografija ir bendruomenė: komunikacijos link

Antanas ANDRIJAUSKAS
Kinų meno samprata, meno metodas, dailės mokyklos ir dailės kryptys

Jaunųjų opusai

Juozas VALČIUKAS Paprotys kaip teisės šaltinis islamo teisės tradicijoje

Vainius VOLUNGEVIČIUS Religija kompiuteriniuose žaidimuose

Nerijus VYŠNIAUSKAS Šiluvos šventovės administravimas pagal kanonų teisės kodeksą

Žilvinas VAREIKIS Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

Laurynas ADOMAITIS Lietuviškoji ikikritinio Kanto recepcija – argumentum ex eodem argumento

Tadas ČAPANAUSKAS Ciklinio ir linijinio laiko problematika Mircea Eliade’s kūryboje (pabaiga)

Gintarė NARAUSKAITĖ Transgender tapatybių diskursas: camp estetikos, lyties performatyvumo teorinės perspektyvos (pabaiga)

Gilija ŽUKAUSKIENĖ Gaudant gyvenimo žinią pornografijoje: malonumas, fantazija ir maištas

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu