2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Alvydas Noreika
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vytautas Kavolis: moralė ir menas – priešnuodis demokratijos negalioms

Straipsnis skirtas amerikos lietuvių visuomenės ir mokslo veikėjo Vytauto Kavolio demokratijos koncepcijai aptarti. Teigiama, kad spręsdamas demokratijos prigimties klausimą, kavolis laikosi nuostatos, jog demokra- tijos kaip institucijų ir procedūrų komplekso supratimas yra per siauras. Institucinę demokratijos sampratą jis papildo dviejų rūšių veiksniais – moralinėmis ir estetinėmis vertybėmis. esą moralinės vertybės užtikrina tinkamą demokratinių institucijų funkcionavimą, o mene įkūnytos estetinės vertybės – emocinį demokratinių institucijų bei jas grindžiančių moralinių vertybių palaikymą. Be to, tarp reikšmingų demokratijos gyvybin- gumo sąlygų kavolis nurodo ir jos gebėjimą efektyviai spręsti praktines socialinio gyvenimo problemas. Straipsnyje įrodinėjama, kad minėta demokratijos koncepcija suvaidina lemiamą vaidmenį kavoliui plėtojant savo bendrąją politinę teoriją. Remdamasis ja, mąstytojas išskiria politinį ir kultūrinį liberalizmą.

 

Raktažodžiai: Vytautas Kavolis, lietuviškasis liberalizmas, demokratija, moralė, politikos estetizacija.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.28

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu